q Ondersteuningsplanraad - Samenwerkingsverbandvo

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders/verzorgers van leerlingen. De OPR vertegenwoordigt de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. De OPR praat mee over het ondersteuningsplan en andere thema’s rond passend onderwijs.
In het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. bestaat de OPR uit 10 leden: 5 ouders/ verzorgers en 5 personeelsleden van de scholen. Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door twee leden. De leden worden gekozen door de achterban en blijven (bij voorkeur) aan voor tenminste 4 jaar.
Het is heel belangrijk dat de ervaring van ouders/verzorgers, docenten en andere medewerkers van de scholen wordt meegenomen bij de plannen. Samen zorgen we ervoor dat er voor ieder kind passend onderwijs is!

Wat doet de ondersteuningsplanraad (OPR)?

De OPR vergadert gemiddeld 8 keer per jaar. De OPR:

  • Denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs.
  • Heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In dit plan staan de plannen en afspraken voor het versterken van passend onderwijs in de regio.
  • Volgt de voortgang van het ondersteuningsplan en kijkt of de gestelde doelen behaald worden.
  • Det voorstellen en maakt standpunten kenbaar over de uitvoering van beleid.
  • Bespreekt het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting, de inkomsten van het Rijk en de bijbehorende plannen over financiën, personeel en organisatie.

Kiesgroepen

Voor de invulling van de Ondersteuningsplanraad is er een verdeling gemaakt van vier kieskringen met daarin afvaardiging vanuit personeel en ouders/verzorgers:
Kiesgroep A: namens de VSO-scholen (2 leden)
Kiesgroep B: namens de OMO-scholen (2 leden)
Kiesgroep C: namens de @voCampus-scholen (4 leden: 2 ouders en 2 personeel)
Kiesgroep D: namens de overige scholen (2 leden)
Het overzicht van scholen en besturen vind je rechts.

Documenten

De jaarverslagen en actuele notulen van de OPR kun je rechts downloaden. Daar vind je ook het medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement.

Contact met de OPR

Heb je een vraag of een suggestie aan de OPR van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.? Stuur dan een e-mail aan opr@samenwerkingsverbandvo.nl. Een van de OPR-leden neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op. De OPR vindt een zo open mogelijke communicatie met de achterban belangrijk. We zorgen voor regelmatig contact met de MR en GMR van de scholen. Daarnaast houden we contact met ouders, jongeren en personeel via de verschillende bijeenkomsten die het samenwerkingsverband organiseert.