Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wat we doen

Ondersteuningsaanbod

Voor het overgrote deel van de leerlingen is de (versterkte) basisondersteuning binnen de school voldoende. Een klein deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig om zijn/haar uitstroomperspectief te behalen. De scholen voor regulier voortgezet onderwijs ontvangen extra middelen om binnen de school deze ondersteuning te bieden. Een deel van de groep leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft, heeft dusdanig veel ondersteuning nodig dat een (tijdelijke) plaatsing in een andere setting noodzakelijk is. Binnen het samenwerkingsverband kennen we een aantal verschillende mogelijkheden.

Het Flex College is een orthopedagogisch-didactisch centrum van de gezamenlijke besturen van het samenwerkingsverband. Deze onderwijsvoorziening is bedoeld voor alle leerplichtige leerlingen die op de eigen vo-school, ook met extra ondersteuning, niet die passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.
Het Flex College huisvest drie verschillende routes, die elk een eigen aanbod kennen:

  • Reboundtraject: voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben waar de eigen school niet in kan voorzien of bij wie de ondersteuningsbehoeften nog onduidelijk zijn.
  • Huiskamergroep: voor leerlingen die, bijvoorbeeld vanwege angstproblematiek, veel of volledig verzuimen en die op het Flex College toewerken naar het herstellen van volledige schoolgang.
  • Diplomatraject: voor leerlingen in het (voor)examenjaar van vmbo-t en havo, die dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn in het reguliere voortgezet onderwijs en voor wie voortgezet speciaal onderwijs om verschillende redenen geen passende plek is. Zij kunnen binnen het Flex College toewerken naar een vmbo-t of havo-diploma.

MC Kwadraat is een onderwijsvoorziening voor (hoog)begaafde leerlingen, die daarnaast ook nog andere ondersteuningsbehoeften hebben, waardoor zij vastlopen in het reguliere (vwo)-onderwijs. Leerlingen krijgen onderwijs op maat en werken onder begeleiding van coaches toe naar een startkwalificatie. MC Kwadraat is gehuisvest in het Montessori College in Nijmegen.

De Monnikskap biedt havo/vwo-onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Zij werken binnen De Monnikskap in eigen tempo toe naar het behalen van het havo- of vwo-diploma. De Monnikskap is gehuisvest in het Dominicus College in Nijmegen. De locatie verhuist per augustus 2024 naar het Kandinsky College Nijmegen.

Praktijkonderwijs (pro) is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning in het leren nodig hebben. Een praktijkschool bereidt leerlingen voor op praktisch en eenvoudig werk. Of om verder te leren op het mbo. Na gemiddeld vijf jaar krijgen leerlingen een diploma praktijkonderwijs.

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun intensieve ondersteuningsbehoeften geen onderwijs (meer) kunnen volgen in het reguliere voortgezet onderwijs. De ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het vso zijn altijd intensief, maar wel heel verschillend. Daarom bestaan er verschillende soorten vso-scholen, die ieder aan een specifieke groep leerlingen onderwijs bieden. Ons samenwerkingsverband kent 8 vso-scholen.

Daarnaast kent het samenwerkingsverband een aantal vormen van (tijdelijke) extra ondersteuning binnen de eigen school.

Leerlingen die vanuit het (v)so de overstap maken naar het reguliere voortgezet onderwijs krijgen een schakelpakket mee. Een schakelpakket bestaat uit een eenmalig bedrag waarmee de reguliere vo-school extra ondersteuning in kan zetten, zodat de leerling een succesvolle overstap kan maken.

Een onderwijszorgarrangement is bedoeld voor leerlingen die een combinatie van jeugdhulp en intensieve onderwijsondersteuning nodig hebben en waar een bekostigingsvraagstuk tussen gemeente en onderwijs speelt. Vaak betreft het leerlingen die tijdelijk niet volledig belastbaar zijn en/of zijn vrijgesteld van schoolbezoek. Zij hebben een combinatie van dagbesteding en onderwijs nodig, met als perspectief dat ze weer volledig onderwijs gaan volgen. Een onderwijszorgarrangement kan ook worden ingezet ter voorkoming van voortijdige schooluitval. Er vindt dan intensieve samenwerking plaats tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij een (tijdelijk) passend aanbod voor de leerling gecreëerd wordt. Een onderwijszorgarrangement kan zowel binnen het reguliere voortgezet onderwijs als binnen het speciaal voortgezet onderwijs geboden worden.

Alleen de school kan extra ondersteuning aanvragen

Binnen het samenwerkingsverband is het team ondersteuning en advies het loket voor vragen en advies over het inzetten van extra ondersteuning. De consulenten van dit team hebben zicht op de mogelijkheden die er zijn op de verschillende scholen en zijn bekend met de processen rondom extra ondersteuning. Zij denken mee en geven advies over de best passende plaats voor een leerling. Zij doen dat altijd samen met school, de leerling en ouders.

Het besluit om extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring af te geven is belegd bij onafhankelijke deskundigen: de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Het besluit van de CTO wordt vervolgens door de directeur van het samenwerkingsverband bekrachtigd.

Informatie over het aanvragen van extra ondersteuning vind je op de pagina ondersteuning aanvragen en procedures.