q Klachten en bezwaar - Samenwerkingsverbandvo

Klachten en bezwaar

Scholen en het samenwerkingsverband doen er alles aan om klachten te voorkomen en duidelijk te communiceren. Toch kan het een keer misgaan. Hieronder lees je wat je in zo’n geval kunt doen en bij wie je terecht kunt met je klacht of bezwaar.

Ook als school en ouders vroegtijdig en op een respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan over de extra ondersteuning voor een kind, kan het zijn dat je je niet in het besluit van de school kunt vinden. Als ouder kun je dan bij de schoolleider en via de interne procedures van de school je bezwaar kenbaar maken. Komen jullie er samen niet uit, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

De Commissie Toewijzing en Ondersteuning brengt advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband over het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring vso en een toelaatbaarheidsverklaring pro. Ben je het niet eens met het genomen besluit? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Je kunt in dat gesprek je vragen stellen, aangeven waarom je het er niet mee eens bent en het samenwerkingsverband kan uitleggen hoe er tot het besluit gekomen is.

Bezwaar tegen een beslissing

Wil je na dit gesprek alsnog bezwaar maken tegen een genomen beslissing? De procedure is als volgt:

 1. Je richt het bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit per mail aan de directeur van het samenwerkingsverband.
 2. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
  a. je naam en adres
  b. naam en geboortedatum van de leerling
  c. de dagtekening
  d. een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
  e. de onderbouwing van het bezwaar
 3. De directeur nodigt je binnen 15 werkdagen uit voor een gesprek. Hierbij is een van de deskundigen aanwezig die het advies voor de beschikking heeft opgesteld. Tijdens het gesprek kunt je je bezwaar toelichten. De deskundige legt uit hoe er tot het advies gekomen is. Het gesprek is bedoeld om toe te lichten hoe het besluit is genomen, van beide kanten goed naar elkaar te luisteren en om tot een oplossing te komen. De directeur van het samenwerkingsverband zal in het gesprek het besluit tot toelaatbaarheid of tot de beschikking opnieuw overwegen en je zo snel mogelijk na het gesprek laten weten of het besluit wordt aangepast.

Als we er samen niet uitkomen

Wanneer we er samen niet uitkomen kan het bezwaar door het samenwerkingsverband voorgelegd worden aan de Landelijke Bezwarencommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)  van de Stichting Onderwijsgeschillen. De LBT bestaat niet alleen uit juridisch deskundigen, maar ook uit (ortho)pedagogen, onderwijskundigen, psychologen en medisch deskundigen. De commissie brengt een advies uit en vervolgens kan het samenwerkingsverband overgaan tot een ’besluit na bezwaar’.

Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, is er nog de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht.

Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening door het samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor jou, maar ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Wij nodigen je uit om contact met ons op te nemen en daarbij aan te geven dat je een klacht hebt. Wij zorgen er dan voor dat je klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost.

Is deze oplossing niet mogelijk, of ben je niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek. De procedure is als volgt:

 1. Je kunt de klacht per mail indienen bij de directeur van het samenwerkingsverband.
 2. Je ondertekent de klacht en de klacht bevat ten minste:
  a. je naam en adres
  b. de datum
  c. een omschrijving van de klacht
 3. Je ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, behalve tijdens schoolvakanties, dan duurt het langer.
 4. Wij bellen je binnen twee weken om te bekijken of er een oplossing te vinden is. Zo ja, dan krijg je een brief dat je klacht is afgehandeld. Als de klacht niet wordt weggenomen, ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.
 5. Tijdens het gesprek kun je je klacht toelichten. Het gesprek is bedoeld om goed naar elkaar te luisteren en tot een oplossing van de klacht te komen.

Als een oplossing niet mogelijk is, kun je de Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC) inschakelen. Deze commissie behandelt klachten met betrekking tot scholen en samenwerkingsverbanden.

Wanneer wordt een klacht niet behandeld?

Een klacht kan niet worden behandeld als:

 • De klacht betrekking heeft op een organisatie, persoon of gebeurtenis waarover de klachtencommissie van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. niet bevoegd is te oordelen;
 • De klacht is ingediend door een daartoe niet bevoegd persoon;
 • De klacht al eerder door de klachtencommissie is beoordeeld. Er zijn geen nieuwe feiten en/of omstandigheden aangedragen, die een hernieuwde behandeling van de klacht rechtvaardigen;
 • De klacht is onduidelijk, onbegrijpelijk, innerlijk tegenstrijdig of verwoord op een wijze die in strijd is met respectvolle omgangsnormen.

Ben je het oneens met het advies van het Flex College of heb je een klacht over de dienstverlening of communicatie? Neem dan contact met ons op via 024 – 204 90 70 of informatie@flexcollege.nl.
De klacht zal, waar mogelijk, direct door de coördinator van Rebound, HKP of de diplomaroute behandeld worden.

Wanneer dit niet mogelijk is, kun je je klacht via e-mail indienen bij de directeur van het samenwerkingsverband. Dit gaat als volgt:

 1. Je ondertekent de klacht en de klacht bevat ten minste:
  a. je naam en adres
  b. de datum
  c. een omschrijving van de klacht
 2. Je ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging, behalve tijdens schoolvakanties, dan duurt het langer.
 3. Wij bellen je binnen twee weken om te bekijken of er een oplossing te vinden is. Zo ja, dan krijg je een brief dat je klacht is afgehandeld. Als de klacht niet wordt weggenomen, ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.
 4.  Tijdens het gesprek kun je je klacht toelichten. Het gesprek is bedoeld om goed naar elkaar te luisteren en tot een oplossing van de klacht te komen. Als de geboden oplossing onvoldoende is, kun je de Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
  inschakelen. Deze commissie behandelt klachten met betrekking tot scholen en samenwerkingsverbanden.