Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Basisondersteuning en extra ondersteuning

Basisondersteuning

Alle scholen binnen Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. bieden basisondersteuning aan hun leerlingen. We hebben hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken staan beschreven in het ondersteuningsplan. Iedere school geeft deze ondersteuning op zijn eigen manier vorm, waardoor het aanbod maximaal aansluit bij de eigen leerlingpopulatie. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft elke school concreet hoe de basisondersteuning er bij hen uitziet. Zo weten ouders en leerlingen waar ze op kunnen rekenen en is voor docenten helder wat er van hen verwacht wordt. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school.

Wie doet wat?

De basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van de scholen en hun schoolbesturen. Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen hierin door extra middelen voor de basisondersteuning beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn er begeleiders passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband werkzaam op de scholen. Zij hebben zowel een adviserende als uitvoerende rol binnen de basisondersteuning.

Met een brede en sterke basisondersteuning hebben minder leerlingen behoefte aan extra of specialistische hulp en kunnen we hen steeds beter, in hun eigen leef- en leeromgeving, de aandacht geven die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen: op weg naar inclusiever onderwijs.

Extra ondersteuning

De scholen binnen Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. worden de komende jaren steeds inclusiever. Dat betekent dat in de toekomst steeds meer leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften samen naar school gaan, zo dichtbij huis als mogelijk is. Hoe breder en sterker de basisondersteuning op scholen is, hoe meer leerlingen daar voldoende aan zullen hebben.

Wie doet wat?

Soms heeft een leerling meer hulp nodig dan de basisondersteuning kan bieden. Voor de extra ondersteuning die nodig is, kan de school een beroep doen op de expertise en/of de middelen van het samenwerkingsverband. Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). School, ouders en leerling voeren hierover een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Daarnaast hebben ouders en leerlingen instemmingsrecht op het handelingsdeel – een omschrijving van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling – van het OPP.

Als er meer nodig is

Samen proberen we zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs op te vangen. Soms kan de eigen school niet (meer) voldoende ondersteuning bieden. Scholen bekijken dan eerst of een andere vo-school in de buurt de ondersteuning wel kan bieden. Wanneer ook daar geen passende hulp geboden kan worden, kan de school een leerling verwijzen naar een meer gespecialiseerde setting, zoals het Flex College of het vso. Daarvoor moet een beschikking worden afgegeven door het samenwerkingsverband. De procedures daarvoor zijn op deze pagina terug te vinden.

De consulenten van het samenwerkingsverband

De consulenten van het samenwerkingsverband hebben zicht op de mogelijkheden die er zijn op de verschillende scholen. Zij denken mee en geven advies over de best passende plek voor een leerling. Zij doen dat altijd samen met school, de leerling en ouders. Consulenten schuiven regelmatig aan bij multidisciplinaire overleggen (mdo’s) rondom een leerling en zoeken naar mogelijkheden de leerling een passende plek te bieden, waar nodig samen met jeugdhulp.