Home / Professionals / Basisondersteuning en extra ondersteuning

Basisondersteuning en extra ondersteuning

Als een leerling op het vo start, is er de verwachting dat de leerling – te zijner tijd – een bepaald diploma zal behalen, bijvoorbeeld het diploma vmbo-k of het diploma havo. Deze verwachting is gebaseerd op de prestaties in en het advies van de basisschool en wordt het uitstroomperspectief genoemd. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, worden leerlingen bij hun onderwijsleerproces ondersteund. Elke leerling ontvangt tijdens zijn/haar onderwijsloopbaan ondersteuning; dit wordt basisondersteuning genoemd. Binnen samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. zijn afspraken gemaakt over welke ondersteuningsvormen vallen onder basisondersteuning. Deze zijn te vinden in het ondersteuningsplan. Elke school in onze regio geeft invulling aan de basisondersteuning op een manier die aansluit bij de onderwijsvisie en organisatie van die school. Hoe dat gebeurt, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (sop) van de school. Dit is terug te vinden op de website van de school.

Extra ondersteuning binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Voor het overgrote deel van de leerlingen is de basisondersteuning voldoende. Een klein deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig om zijn/haar uitstroomperspectief te behalen. Deze extra ondersteuning kan worden gegeven op de reguliere vo-scholen met een ondersteuningspakket. Een deel van de groep leerlingen die extra ondersteuning nodig heeft, heeft dusdanig veel ondersteuning nodig dat onderwijs in het OPDC (Flex College) of in het speciaal onderwijs noodzakelijk is. Een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs kan bij Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. een aanvraag doen voor extra ondersteuningsvormen.

Voor iedere leerling aan wie extra ondersteuning geboden wordt, is de school wettelijk verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. In een OPP legt de school de afspraken over extra ondersteuning vast. School voert met ouders op overeenstemming gericht overleg over het OPP. Ouders hebben daarnaast instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Dit is het deel waarin staat beschreven welke (extra) ondersteuning ingezet gaat worden.