Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zo zijn we georganiseerd

Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie. Professionals van allerlei verschillende organisaties werken samen om leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Ook ouders zijn bij dit proces betrokken. Het samenwerkingsverband bestaat uit alle schoolbesturen met hun scholen in onze regio. De schoolbestuurders vormen samen het bestuur van het samenwerkingsverband.

De aansturing ligt in handen van een directeur. Daarnaast kent het samenwerkingsverband een zogenaamde werkorganisatie. Het Flex College, team ondersteuning en advies en de staf maken deel uit van deze werkorganisatie.

Als samenwerkingsverband hechten we waarde aan transparantie en integriteit. We richten ons op het bereiken van consensus en blijven hierbij altijd met elkaar in gesprek. Het samenwerkingsverband werkt samen aan het onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. We leggen verantwoording af over resultaten en de daarmee samenhangende middelen, zowel aan elkaar als aan onze partners.

Governance

Het samenwerkingsverband is een stichting en werkt op basis van een toezichthoudend concept. De leden zijn de bestuurders van de aangesloten scholen. Het bestuur fungeert ook als intern toezichthouder. Om die rol te vervullen heeft het een aantal taken belegd bij twee permanente toezichthoudende commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Een onafhankelijke bestuursvoorzitter bewaakt het algemeen belang van het samenwerkingsverband. Bij de downloads rechts vind je onze statuten.

Medezeggenschap

Het samenwerkingsverband kent twee medezeggenschapsorganen waaraan verantwoording op inhoud, kwaliteit en resultaat wordt afgelegd.

Medezeggenschap Ondersteuningsplanraad (OPR)

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. In deze raad zitten medewerkers van scholen en ouders van leerlingen. De OPR ziet toe op het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en op de verdeling van de middelen van het samenwerkingsverband. De OPR informeert ouders en personeelsleden van alle scholen over belangrijke ontwikkelingen. Ook is de OPR actief betrokken bij het opzetten van het ouder- en jeugdsteunpunt.
Bij een deel van iedere OPR-vergadering sluit de directeur van het samenwerkingsverband aan om onder andere toelichting te geven op de actualiteiten en ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Twee keer per jaar overlegt de OPR met een afvaardiging van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Medezeggenschap binnen de stichting

Gezien de omvang van de Stichting Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is er een medezeggenschapsraad (MR-p) waarin een delegatie van het personeel van het samenwerkingsverband zelf zitting heeft. De medezeggenschapsraad binnen de stichting werkt conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Commissie Toewijzing Ondersteuning

Een van de wettelijke taken van een samenwerkingsverband is het adviseren en beslissen over de toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (pro). Binnen het samenwerkingsverband is deze taak bij een aparte commissie neergelegd: de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Meer informatie over de CTO vind je hier.