Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kwaliteit en verantwoording

Als samenwerkingsverband willen we ons werk goed doen. We stellen meetbare en merkbare doelen op om onze opdracht te realiseren: het zorgen voor een passende plek voor elke leerling. Om zicht te hebben en houden op de kwaliteit van onze ondersteuning brengen we deze in kaart.

Onze kwaliteitscyclus

Ieder jaar maken we een jaarplan. Daarin beschrijven we de concrete doelen en activiteiten voor het komende jaar, waarbij we aangeven hoe de voortgang ervan in beeld wordt gebracht en geëvalueerd. Bij het jaarplan hoort ook een jaarbegroting. We volgen via managementrapportages de voortgang per jaar. Verantwoording over het voorgaande jaar leggen we af in een jaarverslag en een jaarrekening.