Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ondersteuning aanvragen en procedures

Wanneer een leerling (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft of (tijdelijk) onderwijs in een meer gespecialiseerde voorziening gaat volgen, dient de school van inschrijving hiervoor een aanvraag in bij het samenwerkingsverband. Dit doet een school via het registratiesysteem Ldos (www.ldos.nl). Heeft jouw school hiervoor nog geen inlogcode, neem dan contact op met het samenwerkingsverband.

Aanvragen van (extra) ondersteuning

Er zijn verschillende vormen van (extra) ondersteuning aan te vragen:

  • plaatsing op een speciale voorziening (Flex College, De Monnikskap, MC Kwadraat, Intermezzo)
  • toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  • toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing op het praktijkonderwijs

In het procedureboek staat beschreven hoe iedere vorm van ondersteuning kan worden aangevraagd.

Informeren van ouders

School dient ouders te informeren over het aanvragen van extra ondersteuning. Daarbij geven scholen ook aan welke gegevens zij hiervoor delen met het samenwerkingsverband.

De behandeling van aanvragen

Wettelijk is het verplicht dat het besluit om extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen wordt genomen door onafhankelijke deskundigen. In ons samenwerkingsverband is dat de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Op basis van een dossier nemen de deskundigen van de CTO een voorgenomen besluit. De CTO legt het voorgenomen besluit ter bekrachtiging voor aan de directeur van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

De Commissie Toewijzing Ondersteuning behandelt alle aanvragen. Zij doet dat op basis van het ingediende dossier. Bij de afwegingen om tot een besluit te komen staan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de ondersteunings(on)mogelijkheden van de school centraal.

De Commissie Toewijzing Ondersteuning neemt in principe binnen 8 weken een besluit over een aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken verlengd worden. Ook kan de termijn worden opgeschort, wanneer blijkt dat er onvoldoende informatie is om een besluit te nemen. De CTO vraagt de aanvrager dan om aanvullende informatie.
Wanneer de school voorafgaand aan de aanvraag ondersteuning of advies nodig heeft, kan de school daarvoor een beroep doen op een van de consulenten van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.