Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zorgplicht

Met de invoering van de wet op passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Zij zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek. In de praktijk geeft de school van aanmelding uitvoering aan de zorgplicht.

Zorgplicht houdt in dat de school waar de leerling is aangemeld ervoor zorgt dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Komt de school van aanmelding tot de conclusie dat zij zelf niet de benodigde ondersteuning kan bieden, dan moet de school op zoek gaan naar een andere school, die wel een passend onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft en bereid is de leerling aan te nemen.

Zorgplicht in de praktijk

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Zij geven hierbij aan of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding is verplicht te onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Ook moet de school bepalen of zij de ondersteuning kan bieden. Bij het onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften kan de school gebruik maken van:

  • informatie van de ouders over de eventuele belemmeringen die het kind heeft in zijn deelname aan het onderwijs;
  • het onderwijskundig rapport;
  • aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de basisschool, om vast te stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

De school heeft 6 weken de tijd voor dit onderzoek; deze termijn kan eenmalig met 4 weken verlengd worden. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van een jongere, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.

Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht heeft, maar toch onvoldoende informatie heeft en ouders geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.

Wanneer geldt de zorgplicht niet

De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet:

  • Als op de school waar de leerling is aangemeld geen plek is. Van die school wordt wel verwacht dat het toelatingsbeleid consistent en transparant is. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte. Als de school een wachtlijst hanteert gaat de zorgplicht pas gelden op het moment dat de leerling aan de beurt is. Bij loting gaat de zorgplicht pas gelden als de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, ingeloot wordt.
  • Als de ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven. De leerling wordt dan geweigerd om andere redenen dan zijn ondersteuningsbehoefte.
  • Als de leerling niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor toelating van de school voor voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld als de school een specifiek profiel heeft waarvoor specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn, zoals tweetalig onderwijs.
  • Als een leerling wordt aangemeld bij een (v)so-instelling van cluster 1 of 2. Deze instellingen maken geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij kennen een eigen toelatingsprocedure.

Stroomschema’s voor procedures

Het ministerie van OCW heeft stroomschema’s ontworpen voor 3 situaties. Deze stroomschema’s laten zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Je vindt de stroomschema’s bij de downloads in het blokje op deze pagina.