Home / Professionals / Passend onderwijs

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. Vanaf dat moment hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle leerlingen binnen Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. daadwerkelijk een passende onderwijsplek te kunnen bieden, hebben alle scholen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs binnen het Samenwerkingsverband afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Deze afspraken staan beschreven in het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

In Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. biedt elke aangesloten school minimaal de basisondersteuning. Aan leerlingen die meer nodig hebben, wordt extra ondersteuning geboden. Wat iedere school aan ondersteuning kan bieden en hoe zij dat organiseren, beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel (sop). Dit is terug te vinden op de website van de school.

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met het primair onderwijs en het mbo om te zorgen voor een goede doorgaande lijn.