Home / Professionals / Ondersteuningsbehoeftenmatrix

Ondersteunings-
behoeftenmatrix

De ondersteuningsbehoeftenmatrix is een instrument waarmee de ondersteuningsbehoeften van een leerling in het v(s)o in beeld wordt gebracht, met als doel te bepalen welke ondersteuning een leerling in het vo nodig heeft om een beoogd diploma te behalen. De ondersteuningsbehoeften zijn handelingsgericht geformuleerd.

De ondersteuningsbehoeftenmatrix kent vijf (plus één) domeinen:

  1. Organisatie van het onderwijs
  2. Leren leren
  3. Sociaal en emotioneel functioneren
  4. Praktische redzaamheid
  5. Communicatie
  6. Noodzakelijke samenwerking met externe partners (waaronder bv. jeugdhulpverlening)

Deze domeinen omvatten de ondersteuning die vanuit de school geboden kan worden. Een uitzondering vormt het domein ‘noodzakelijke samenwerking met externe partners‘. Dit domein beschrijft geen concrete ondersteuningsbehoeften. Wel kunnen de acties in dit domein wel als voorwaarde gezien worden voor het succesvol bieden van passend onderwijs aan de betreffende leerling.

Naast de indeling in domeinen zijn de ondersteuningsbehoeften ingedeeld in vijf niveaus. De niveaus verschillen van elkaar door een oplopende mate van intensiteit van ondersteuning, door het steeds specialistischer worden van de ondersteuning en ondersteuningsaanbod. Ondersteuning op niveau 1 en 2 is de ondersteuning die elke v(s)o-school biedt: de basisondersteuning. De ondersteuning op niveau 3 en 4 betreft de extra ondersteuning. Naarmate het ondersteuningsniveau stijgt, nemen intensiteit, betrokkenheid van één of meer specialisten en kosten toe.

Niveau 5 maakt geen integraal deel uit van de ondersteuningsbehoeftenmatrix. Op dit niveau wordt aanvullende ondersteuning georganiseerd met behulp van externe partners. Dit wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

De ondersteuningsbehoeftenmatrix speelt als inventarisatie-instrument een rol in het gesprek met het Ondersteuningsplatform. Dit gesprek is leidend in het al dan niet aanvragen van een ondersteuningspakket of voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso. De ondersteuningsvraag van de leerling is de kernvraag van de ondersteuningstoewijzing. De ondersteuningsbehoeftenmatrix helpt bij het beantwoorden van deze vraag. De school bepaalt in overleg met ouders en het ondersteuningsplatform van het samenwerkingsverband op basis van deze matrix de behoefte aan extra ondersteuning.

De ondersteuningsbehoeftenmatrix is exclusief ontworpen voor het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en mag niet worden gebruikt of verspreid zonder toestemming van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Downloads