Home / POVO / Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs (Pro)

Het praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk. Iedere leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat de leerling kan en graag wil. Theorie wordt gekoppeld aan praktische vakken en stages. De leerlingen ontwikkelen die competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen gaan werken en wonen. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo (niveau 1) om een vervolgopleiding te doen. Meer informatie over het praktijkonderwijs in de regio kunt u lezen op de website www.procollege.nl.

Criteria praktijkonderwijs

Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor een plaatsing op het praktijkonderwijs. Voor het praktijkonderwijs geldt een speciale toelatingsprocedure. Toelating tot het praktijkonderwijs is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs. De criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs zijn landelijk vastgesteld.

Sinds 1 januari 2016 is het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. verantwoordelijk voor het toewijzen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs (tlv Pro). De scholen voor praktijkonderwijs vragen vanaf dat moment de tlv Pro aan bij het samenwerkingsverband. Een onafhankelijke commissie (CTO) beoordeelt aan de hand van de landelijk vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing. Deze criteria gaan vooral over intelligentie (IQ) en leervorderingen.

Een leerling komt in aanmerking voor het praktijkonderwijs als:

  • Het IQ tussen de 55 en 80 ligt, en
  • Er een leerachterstand is van drie jaar of meer op twee van de volgende gebieden:
    • Technisch lezen
    • Spelling/taalverzorging
    • Begrijpend lezen
    • Inzichtelijk rekenen

Van die twee gebieden is er minstens één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.

De toelaatbaarheidsverklaring is voor de hele schooltijd en landelijk geldig. Als uw kind verhuist of naar een andere school gaat, hoeft er geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring te komen. Het samenwerkingsverband van de nieuwe school neemt dan de financiering over.