Home / POVO / Opting out voor lwoo

Opting out voor leerwegondersteunend onderwijs

In het vmbo zijn vier leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Het is uiteraard de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen één van deze leerwegen met een vmbo-diploma afsluiten. De meeste leerlingen zullen dat doel op eigen kracht kunnen bereiken. Maar er zijn ook leerlingen die meer hulp nodig hebben. Voor deze leerlingen is extra ondersteuning mogelijk binnen de verschillende leerwegen. Dit noemden we leerwegondersteunend onderwijs. Sinds 1 januari 2016 was het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. verantwoordelijk voor het toewijzen van de aanwijzingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit deden wij voor leerlingen die op de vmbo-scholen in onze regio zaten.

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een wetsvoorstel voor o.a. het loslaten van de landelijke criteria voor lwoo. Vooruitlopend op deze nieuwe regeling is het voor samenwerkingsverbanden mogelijk om zelf keuzes te maken met betrekking tot lwoo. Dit noemen we opting out. Het bestuur van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. heeft besloten om met ingang van 1 januari 2019 voor opting out te kiezen. Dit betekent concreet dat het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. sinds 1 januari 2019 geen aanwijzingen lwoo meer afgeeft. De middelen worden verdeeld over de scholen voor voortgezet onderwijs die voor die tijd al een onderwijs(ondersteunings)aanbod hadden voor leerlingen met een aanwijzing lwoo. De scholen kunnen hiermee het ondersteuningsaanbod binnen de verschillende leerwegen van het vmbo blijven bieden. De scholen kijken op basis van de informatie van de basisschool welke leerlingen deze (leerweg)ondersteuning nodig hebben.

Voor de leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben, is er dus in principe niets veranderd. Hoewel de stempel lwoo niet langer bestaat, blijven de leerlingen die (leerweg)ondersteuning krijgen die zij op basis van hun ondersteuningsbehoeften nodig hebben.