Home / POVO / Lwoo en PrO

Leerwegondersteunend Onderwijs en praktijkonderwijs

Wat is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?

In het vmbo zijn vier leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Het is natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen één van deze leerwegen met een vmbo-diploma afsluiten. De meeste leerlingen zullen dat doel op eigen kracht kunnen bereiken. Maar er zijn ook leerlingen die meer hulp nodig hebben. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De leerlingen in het lwoo krijgen veel extra begeleiding en/of volgen onderwijs in kleinere groepen, waardoor ze meer aandacht krijgen. Leerlingen in het lwoo volgen hetzelfde programma als leerlingen in het reguliere onderwijs en sluiten de opleiding gewoon af met een vmbo-diploma.

Wat is praktijkonderwijs (PrO)?

Het praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk. Iedere leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat de leerling kan en graag wil. Theorie wordt gekoppeld aan praktische vakken en stages. De leerlingen ontwikkelen die competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen gaan werken en wonen. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo (niveau 1) om een vervolgopleiding te doen. Toelating tot het praktijkonderwijs is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs. Meer informatie over het praktijkonderwijs in de regio kunt u lezen op de website www.procollege.nl.

Toelating tot het lwoo of PrO

Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor lwoo of een plaatsing in het praktijkonderwijs. Het moet duidelijk zijn dat de leerling de extra hulp echt nodig heeft. Er is een onafhankelijke commissie om dat te beoordelen. Deze commissie heet de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) en bekijkt het dossier van de leerling en beoordeelt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt voor lwoo. De CTO is een onderdeel van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.