Home / Over ons / Organisatie Samenwerkingsverband

De organisatie van samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Het samenwerkingsverband vormt het centrum van de samenwerking tussen de scholen in de regio. De scholen zijn ervan overtuigd dat ze betere ondersteuning kunnen bieden als zij samenwerken. Deze visie sluit aan op de verplichting voor schoolbesturen in de wet passend onderwijs om zich te verenigen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. De deelnemende besturen in het samenwerkingsverband hebben besloten dit te realiseren in de vorm van een stichting: Stichting Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. De stichting is werkgever en heeft eigen personeel in dienst.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende onderdelen van de organisatie.

 

Bestuur

Het bestuur van het samenwerkingsverband VO-VSO oefent zijn taken uit op basis van een toezichthoudend concept en fungeert als intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden welke door hem aan de directeur zijn gemandateerd. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. Met ‘onafhankelijk’ wordt bedoeld een lid van buiten de kring van de schoolbesturen, die geen persoonlijke of zakelijke belangen heeft bij het samenwerkingsverband en op basis van een kwaliteitsprofiel wordt geworven/benoemd. Het overzicht van de deelnemende besturen is te vinden onder besturen en scholen.

Directeur

De organisatie wordt geleid door een directeur. De directeur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband en geeft leiding aan de personeelsleden van het samenwerkingsverband. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het managementstatuut is onderaan deze pagina te downloaden.

Stafdienst

De directeur wordt ondersteund door een stafdienst personeel, financiën en organisatie.

Drie verschillende uitvoeringseenheden

De organisatie kent drie belangrijke, maar zeer verschillende uitvoeringseenheden:

  • De Dienst Ondersteuning & Advies met daarbinnen het ondersteuningsplatform en de Begeleiders Passend Onderwijs (BPO’ers)
  • De Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO)
  • Het OPDC: Flex College

Dienst Ondersteuning & Advies

In de Dienst Ondersteuning & Advies zijn onder andere het ondersteuningsplatform en de Begeleiders Passend Onderwijs ondergebracht. De medewerkers van de Dienst Ondersteuning en Advies zijn in dienst van het samenwerkingsverband.

Het ondersteuningsplatform
De consulenten van het ondersteuningsplatform  hebben als kerntaak het adviseren bij ondersteuningsvragen van VO-scholen en het geven informatie aan scholen en ouders.

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO’ers)
De BPO’ers werken vanuit het samenwerkingsverband op vaste locaties van de VO-scholen. Hier werken ze in samenwerking met de zorgcoördinator. Op deze wijze sluiten zij aan bij de ondersteuningsstructuur van de school.

OPDC (Flex College)

Het Flex College Nijmegen e.o. is een onderwijsvoorziening van de gezamenlijke besturen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Het Flex College is bedoeld voor leerlingen die binnen de setting van het reguliere onderwijs, ook met extra ondersteuning, niet die passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Tegelijkertijd zijn hun ondersteuningsbehoeften niet zo intensief te noemen dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) noodzakelijk is. Het gaat dus om leerlingen die ‘tussen wal en schip’ dreigen te vallen. Het Flex College vormt in de regio een belangrijke schakel bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Lees meer over het Flex College…

Commissie voor Toewijzing Ondersteuning (CTO)

Binnen het samenwerkingsverband is de formele advisering en beslissing over de toelaatbaarheid tot het vso, de toekenning van arrangementen en ondersteuningspakketten en de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs bij een aparte commissie neergelegd: de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO).

De CTO bevat op grond van de wet ten minste twee deskundigen. Op basis van de aangeleverde informatie nemen de deskundigen van de CTO een voorgenomen besluit. De CTO legt het voorgenomen besluit ter bekrachtiging voor aan de directeur van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.