Home / Ouders / Klachten en geschillen / Toelating en verwijdering

Oneens met het toelatings- of verwijderingsbesluit van een school?

Bent u het niet eens met het besluit van de school over de toelating of verwijdering van uw kind? Neemt u dan eerst contact op met de school om te kijken of u er samen uit kunt komen. U kunt hierbij een beroep doen op:

  • Bemiddeling door de Dienst Ondersteuning en Advies van het samenwerkingsverband.
  • De mogelijkheid om het besluit van de school door een andere school binnen het samenwerkingsverband opnieuw te laten beoordelen (second opinion).
  • Ondersteuning door een landelijk opererende onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen bezwaar in behandeling is genomen.

Komt u er samen niet uit? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het genomen besluit dat u heeft ontvangen van het bevoegd gezag van de school. Het aantekenen van bezwaar houdt in dat u het bevoegd gezag van de school schriftelijk vraagt het besluit te heroverwegen en vraagt tot een andere beslissing te komen. Voor het aantekenen van bezwaar is geen advocaat nodig. U kunt dit zelf doen.
  • U kunt binnen 6 weken uw geschil ook voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Voor het indienen van dit verzoekschrift is geen advocaat nodig.
  • U heeft de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling). Hiervoor is geen advocaat nodig. Het College kan een eerste advies geven of bemiddelen.
  • Als het geschil niet naar tevredenheid wordt opgelost door de school(bestuur), kunt u een beroep instellen bij de rechtbank.