Oneens met een besluit van het samenwerkingsverband?

Heeft u vragen over het besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor kind voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs, een aanwijzing voor lwoo, of een tijdelijke plaatsing op het Flex College, of bent u het niet eens met het genomen besluit? Neemt u dan contact op met het samenwerkingsverband. In dit gesprek is ruimte voor het stellen van vragen, kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met het genomen besluit en kan het samenwerkingsverband uitleggen hoe tot het besluit gekomen is. Ook bestaat binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. de mogelijkheid om het besluit van het samenwerkingsverband opnieuw te laten beoordelen door een ander samenwerkingsverband (second opinion).

Als de bovenstaande mogelijkheden niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit van het samenwerkingsverband een schriftelijk bezwaar indienen tegen het besluit bij de directeur van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Het indienen van een officieel bezwaar houdt in dat u het samenwerkingsverband schriftelijk vraagt het besluit te heroverwegen en vraagt tot een andere beslissing te komen. Voor het indienen van dit bezwaar is geen advocaat nodig. U kunt dit zelf doen.

U maakt in uw schriftelijk verzoek duidelijk wat de situatie is en waarom u het niet eens bent met het besluit van het samenwerkingsverband. U verzoekt om het genomen besluit te heroverwegen. U kunt bij uw bezwaarschrift belangrijk bewijsmateriaal toevoegen dat uw standpunt ondersteunt, zoals informatie over de ondersteuningsbehoeften van uw kind, onderzoeksrapporten, IQ-score en testresultaten. Na ontvangst van uw schriftelijke bezwaarschrift gaat de directeur van het samenwerkingsverband met u in gesprek over uw bezwaarschrift.

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen. Als het samenwerkingsverband op basis van de (aanvullende) informatie in uw bezwaarschrift niet direct kan komen tot een ander besluit, dan zal het samenwerkingsverband de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheid van de stichting Onderwijsgeschillen vragen om advies uit te brengen. Op basis van dit advies zal het samenwerkingsverband de toelatingsbeslissing heroverwegen en een nieuw besluit nemen. Tegen dit nieuwe besluit van het samenwerkingsverband kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank, sector bestuursrecht.