Voortgezet speciaal onderwijs

Voor sommige kinderen is het voortgezet speciaal onderwijs (vso) de beste plek. Kinderen kunnen op twee manieren instromen in het vso:

Vanuit de basisschool of het speciaal (basis)onderwijs

Bij de overstap naar het vervolgonderwijs is het van belang dat uw kind op een plek komt waar hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. In groep 8 heeft uw kind een schooladvies gekregen. Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Voor het vso geldt dit niet. Er is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig om toegelaten te worden tot het vso. De vso-school waar uw kind is aangemeld moet deze toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband waar uw kind woont. Als uw kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt, gaat de vso-school samen met u op zoek naar een reguliere vo-school, waar uw kind passende ondersteuning kan krijgen.

Vanuit het reguliere voortgezet onderwijs

Als u samen met de school ervaart dat de school niet langer die extra ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft en deze ondersteuning ook niet geboden kan worden binnen een andere vo-school, dan komt uw kind mogelijk in aanmerking komen voor een plaatsing op het vso. In overleg met u zal de school dan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door de afgifte van een dergelijke toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bevestigt het samenwerkingsverband dat uw kind noodzakelijk aangewezen is op een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs. U kunt uw kind dan aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een tlv geeft niet automatisch recht op plaatsing op die school. Over de toelating zelf beslist het bevoegd gezag van de school.