Home / Wat is zorgplicht?

Wat is zorgplicht?

De zorgplicht gaat in wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om zijn uitstroomperspectief te kunnen halen. Bij aanmelding op een school moet u daarom aangeven of uw kind ondersteuningsbehoeften heeft. De zorgplicht geldt juridisch voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar uw kind is aangemeld de zorgplicht in.

Zorgplicht betekent dat de school waar u uw kind schriftelijk aanmeldt, of waar uw kind onderwijs volgt, voor passend onderwijs moet zorgen. Dat kan op die school zelf zijn, of op een andere, meer passende school. De school maakt deze inschatting op basis van de informatie die zij van u en /of van de vorige school gekregen hebben. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Die termijn gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. In schoolvakanties loopt de termijn door. De termijn kan eenmalig met 4 weken worden verlengd. Heeft de school na 10 weken nog steeds geen besluit genomen? Dan is de school verplicht om uw kind tijdelijk te plaatsen en onderwijs te geven.

Als de school vaststelt dat zij de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet zelf kan bieden, dan zoekt de school in overleg met u een andere school voor uw kind. Dit kan een andere reguliere school zijn, maar ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). De school onderzoekt of deze andere school plaats heeft en bereid is uw kind toe te laten. Het is dan aan u om uw kind bij deze school aan te melden. Na aanmelding gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.

Bent u het niet eens met het besluit van de school over de toelating of verwijdering van uw kind? Lees dan hier wat uw mogelijkheden zijn.